SPORTRAAD PIJNACKER-NOOTDORP

Samen Sterk

25 augustus 2019 

Brief aan Gemeenteraad en College

Zoals u wellicht bekend heeft de Gemeenteraad voor het zomerreces gediscussieerd over de middelen die de gemeente terug wil geven aan de inwoners van onze gemeente. Onder andere is gesproken over verlaging van de WOZ-heffing en het minder huur in rekening brengen bij sportverenigingen.

Met bijgaande brief d.d. 25 augustus 2019 aan de leden van de gemeenteraad (met kopie naar het college van b en w) pleit de Sportraad Pijnacker-Nootdorp er voor om de beoogde lastenverlichting te realiseren door gemeentemiddelen aan te wenden voor betaalbare sport en sportbeoefening. Naast mindering van de huurprijzen en verlaging van de WOZ-heffing betrekken wij hierbij ook de noodzaak om de opbrengsten oud papier, karton en textiel voor inzamelende verenigingen te waarborgen.
College stelt nieuwe Jan Janssenhal voor

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de (oude) Jan Janssenhal te slopen en daarvoor in de plaats een nieuwe (grotere) Jan Janssenhal te bouwen.

Locatie is nog niet bekend. Voorwaarde is dat de nieuwe hal in de directe nabijheid van de huidige hal komt.

Capaciteit binnensport

Het voorstel is om een grotere Jan Janssenhal (formaat sporthal) te bouwen, zodat er (naast het huidige gebruik) ook zaalhockey, -korfbal, -handbal en -voetbal gespeeld kan worden.

Dak kan in de huidige Jan Janssenhal niet, omdat deze daarvoor te klein is.

De druk op de capaciteit van de binnensportvoorzieningen gedurende het winterseizoen zal hiermee (verder) terug gedrongen worden

(recent zijn de glazen wanden van sporthal ’s Gravenhout tot 4 meter hoogte afgetimmerd. Dit heeft geleid tot een toename van het gebruik door zaalhockey). 

Gebruikers Jan Janssenhal

Er is tweemaal overleg gevoerd met gebruikers van de Jan Janssenhal.

Hun opmerkingen zijn betrokken bij de toekomstplannen voor de Jan Janssenhal.

Na besluitvorming door de raad zullen wij de gebruikers blijven betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen.

 


Verruimde BTW vrijstelling 1 november 2018

Op 1 november 2018 heeft Ronald Brouwer van Caraad Belastingadviseurs een presentatie gehouden.

Deze avond is georganiseerd door de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Bij gastheer Korfbalvereniging AVANTI waren ca 20 clubbestuurders aanwezig.

 Er staat voor de Verenigingen en Stichtingen die sport faciliteren veel op het spel.

In plaats van BTW teruggaaf dient men in 2019 subsidie aan te vragen bij het Ministerie VWS.

Hoe en wat?

Bekijk de Presentatie

Inspreeknotitie Raadsvergadering 13 september 2018


13 september 2018 heeft de Sportraad bij monde van voorzitter Louk Teunissen (rechts) ingesproken in de Raadsvergadering.

Het onderwerp betreft de Accommodatienota en de investeringen in de Sport de komende jaren.

Zie de PDF voor de exacte inhoud.Sportcafe in de Telstar

Onderstaand verslag is 24 januari in de Telstar geplaatst.

Tekst Sjaak Oudshoorn

Klaas de Vries: alert zijn en meteen in actie komen

Oud-minister Klaas de Vries uit Pijnacker was vorige week te gast bij RKDEO in Nootdorp. In de na de brand prachtig herbouwde kantine van de 1.800 leden tellende voetbalclub met ook darters, biljarters en hengelaars in de gelederen, hield de Sportraad Pijnacker-Nootdorp een Nieuwjaarsinformatiebijeenkomst.

Door Sjaak Oudshoorn

RKDEO-voorzitter Hans van Noppen heette de sportbestuurders en andere betrokkenen – er waren flink ook wat raadsleden of kandidaat-raadsleden – van harte welkom. “Ik ben blij dat ik hier mag staan. Precies een jaar geleden was dat nog onmogelijk”, zo verwees hij naar de allesverzengende brand op 1 januari 2017.

Als gevolg van de bijeenkomst van de Sportraad moesten de darters en de biljarters even ‘verzaken’, maar daar komen ze wel overheen. Buiten was de voetbaljeugd van RKDEO driftig aan het trainen voor de tweede helft van het seizoen. RKDEO heeft 75 jeugdteams en veertien seniorenteams en daarbij ook een levendige vrouwenvoetbalafdeling. “Al met al een hele organisatie”, aldus Van Noppen.

Voordat Klaas de Vries zijn verhaal hield, voerde de nieuwe sportwethouder Bob van der Deijl even kort het woord. Hij vertelde dat de Sportnota door de raad heen is; dat er een onderzoek gaande is naar de capaciteit van de binnensport in de gemeente; dat de Jan Janssenhal al aardig is opgeknapt en dat hij in overleg is met zijn collega in Delft over de situatie van Wippolder. Dat is een Delftse sportclub die ook veel Delfgauwse leden in huis heeft. De mededeling bracht bij GroenLinks-raadslid Wineke ’t Hart een lichte juichkreet teweeg: zij heeft in het verleden gepleit voor meer afstemming tussen Delft en Pijnacker over Wippolder en de sport in Delfgauw.

De hoofdmoot van de avond was het verhaal van Klaas de Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. NOC*NSF had daar een onderzoek naar laten instellen waarvan de resultaten half december verschenen. De Vries heeft het onderzoek uitgevoerd met steun van een groot aantal deskundigen op diverse terreinen. Hij schetste eerst het onderzoeksproces en ging vervolgens in op de ernstige conclusies.

Een onderdeel van het onderzoek was een enquête onder bijna 2.000 Nederlanders tussen de 18 en de 50 jaar met de kernvraag: heeft u in uw jeugd of daarna wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie of zelfs misbruik? Twaalf procent van de ondervraagden had daar wel eens mee te maken in meer of minder ernstige mate en vier procent maakte zelfs gewag van ernstige vormen zoals aanranding of zelfs verkrachting. In veertig procent van de gevallen was een medesporter de dader.

Uit langdurig en intensief onderzoek was bij De Vries en zijn mensen het beeld ontstaan van ontkenning, onderschatting, wegkijken, wegmoffelen, niet of halfslachtig aanpakken. De oud-minister pleitte voor een veel actievere en alertere houding van alle betrokkenen. Er heerste altijd een sfeer van: dat gebeurt hier niet, dat kan niet en het is toch zo’n aardige man, die doet dat toch niet. Daardoor durfden of durven slachtoffers zich er niet over uit te spreken. Daar speelt van alles in mee: schaamte, het gevoel medeschuldig te zijn, angst voor uitsluiting en het gevoel of vermoeden dat ze je toch niet geloven.

Het onderzoek geeft aan dat seksuele intimidatie en misbruik overal in de samenleving voorkomen. In de kerk, op de werkvloer, in het leger en dus zeker ook in de sport. De Vries en zijn collega’s hebben ruim veertig aanbevelingen gedaan om het probleem meer en beter onder de aandacht te brengen bij alle betrokkenen. En dat zijn er in de sport in Nederland een paar miljoen: beoefenaren, leiders, trainers, coaches, bestuurders, enzovoort.

Zeg nooit, zoals Frits Barend dat ooit deed voordat Jelle Brandt Corstius met zijn verhaal naar buiten kwam: bij onze club en in onze organisatie komt dat niet voor. Het kan overal voorkomen, je moet er alert op zijn met z’n allen, gevoelig zijn voor de kleinste signalen en niet schromen om adequaat in actie te komen, aldus de boodschap van Klaas de Vries.

Er is volgens De Vries nog een lange weg te gaan, maar hij ziet al verbeteringen. Een recent geval werd binnen een paar maanden juridisch afgehandeld, daar waar dat voorheen soms nog vele jaren kon duren. Potentiële daders mogen niet meer zoals voorheen het gevoel hebben: wie doet mij wat? Nu is nog de vraag: hoe gaan beleidsmakers en sportorganisaties in Pijnacker-Nootdorp een goede aanpak handen en voeten geven? 

Foto Klaas de Vries

Klaas de Vries hield bij RKDEO een indringend verhaal over zijn onderzoeksrapport dat voor iedereen beschikbaar is.  


18 januari 2018 Nieuwjaarssportcafé

In de fraai herbouwde kantine van RKDEO in Nootdorp is 2018 ingeluid met een Nieuwjaar Sportcafe.

Meer dan 60 personen van verenigingen en politieke partijen waren aanwezig.

Het programma was inhoudelijk van uitstekende kwaliteit. De sprekers waren Wethouder Bob van der Deijl en voormalig minister en dorpsgenoot Klaas de Vries.

Wethouder Bob van der Deijl nam van de gelegenheid gebruik om weer te geven wat er de afgelopen periode qua sport is verbeterd. De veelbesproken Jan Janssenhal wordt op dit moment stevig onderhanden genomen. De resultaten tot zover zijn positief te noemen. Ook de eerste stappen van het uitvoeren van de Nota Sport en bewegen zijn inmiddels gemaakt. De beweegcoaches zijn aan de slag gegaan en binnenkort zullen we de eerste successen kunnen melden.

De volgende spreker was niemand minder dan Klaas de Vries. De voormalig politicus is in 2017 intensief betrokken geweest bij het onderzoek "Seksuele intimidatie en misbruik in de sport". Dhr. De Vries gaf een duidelijke inkijk in de wijze waarop het onderzoek is verricht. De aanwezigen in de zaal kregen een duidelijk beeld hoe verenigingen om moeten gaan met deze lastige materie. Dankzij de aanwezigheid van diverse vertrouwenspersonen van verenigingen ontstond er een boeiende discussie die de komende periode zeker een vervolg krijgt.

Voorzitter Louk Teunissen beeindigde het officiele gedeelte met een toast op een sportief jaar.25 oktober 2017 Meet up "Stem van de sport"

Politiek en sportverenigingen pitchen.

Woensdag 25 oktober is in de fraaie accommodatie van OLIVEO Handbal de Meet-up “Stem van de Sport” gehouden.

Deze Meet-up is georganiseerd door de Sportraad Pijnacker-Nootdorp.

In maart 2018 vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats. De politieke partijen beginnen rond deze tijd met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s dus een uitgelezen moment om verenigingsbestuurders  en politici met elkaar om de tafel te krijgen.

“Stem van de Sport”  is anders van opzet dan wat je gebruikelijk van een avond als deze mag verwachten.

Onder leiding van sportraadbestuurder Mirco Rossi werd er een “Battle” tussen de diverse politieke partijen gehouden. Twee aan twee mochten de raadsleden binnen 30 seconden de standpunten over sport van hun partij voor het voetlicht brengen.

Aansluitend nam iedere politieke partij aan een tafel plaats en konden de verenigingsbestuurder vijf minuten “speeddaten”. Wat speelt er bij de badminton, de voetbal, de bridgeclub? Voor sommige clubs een hernieuwde kennismaking met de partijen, voor anderen een eerste keer om de raadsleden eens in de ogen te kijken.

De opbrengst van deze avond is een mix van informatie en elkaar beter leren kennen.

De vele positieve reacties van zowel de politiek als de sportbestuurders om op deze wijze over sport te praten vraagt om een vervolg. Een mooie uitdaging voor de sportraad.

Op 2 november biedt het college de nota sport en bewegen aan de gemeenteraad aan.

De sportraad gaat ook bij deze raadsvergadering inspreken en een aantal belangrijke aandachtspunten extra onder de aandacht brengen.

Celine Klip van de PVDD en de Jan-Willem Maas van de PVDA nemen het in de Battle tegen elkaar op. De op de barkruk aanwezige bokshandschoenen welke door de sportraad ter beschikking zijn gesteld waren niet nodig. 


Edo Haitsma (Rechts) van de VVD heeft een speed date met Laurine Bonnewits van het Blauw Gele Vendel en bestuursleden van de Pijnackerse Bridgeclub Jos Streng en Pieter Hilferink. 


12 september 2017 Thema avond Alcohol en Jeugd

Geweldige interessante lezing van dr Nico van der Lely over alcohol en jeugd in prachtige accommodatie van het Blauw Gele Vendel. 

Wist u bijvoorbeeld dat een 16-jarige nog gewoon recht loopt als hij dronken is? Kinderen reageren lichamelijk anders dan volwassenen. Dus zie je vaak niet dat ze dronken zijn.

De lezing werd gehouden voor ca 70 mensen. Clubbestuurders, barvrijwilligers, politici en ouders van sportende kinderen.

De Sportraad gaat het beter handhaven van de alcoholwetgeving de komende periode verder onder de aandacht brengen bij onze aangesloten verenigingen.

Zie ook de TAB: Alcohol

 


11 september 2017 Overleg Sportnota mislukt

Voor het verhaal: Zie Tab. Sportnota 


7 maart 2017 Sportraad reageert op Sportagenda

https://pijnacker-nootdorp.tv/sportraad-woedend-sportagenda-b-w/


Nieuwjaar Sportcafe SV Nootdorp

Woensdag 11 januari 2017 is het eerste Nieuwjaar Sportcafe gehouden. Dit Sportcafe was gepland bij RKDEO. Maar door de afschuwelijke brand op 1 januari kon dit geen doorgang vinden. SV Nootdorp was gelukkig bereid als gastheer op te treden. Wij danken SV Nootdorp en wensen RKDEO veel succes bij het herstellen van de schade. 

Voorzitter Louk Teunissen geeft in zijn Nieuwjaarstoespraak een blik in de nabije toekomst. 

Belangrijkste onderwerp was de Sportagenda 2017-2020.De Sportagenda welke deze maand in de Raad zal worden aangeboden is nog niet klaar. De inhoud wordt nog aangepast. Het beleidsstuk zal concreter gemaakt worden.

Na een korte pauze was het woord aan huisarts S.P. Gransjean. Met een aantal vragen zoals is sport gezond, is sport een medicijn en hoe leef je sportief gezond boeide de huisarts van Huisartsenpraktijk Emmapark van begin tot het eind.

Tot slot was er ruim de gelegenheid om elkaar te spreken. 

Een start van een mooie traditie.

 
Vertrouwenspersoon HCP Janneke Vermijmeren aan het woord

1.Wie is Janneke Verwijmeren en waarom ben jij vertrouwenscontactpersoon bij HCP? 

Sinds september ben ik vertrouwenscontactpersoon voor HCP. Ik denk dat ik op de belangrijkste punten voldoe aan het functieprofiel, maar waarom precies ík ben gevraagd is niet aan mij om te beantwoorden. Waarom ik positief heb gereageerd wel. Sporten zorgt voor een fysiek en mentaal welzijn van de beoefenaar. Een sport beoefenen in verenigingsverband biedt mensen nog iets extra. Uiteraard een groepsgevoel en gewoonweg gezelligheid, maar ook een vertrouwde en veilige omgeving met een im- en expliciet besef van normen en waarden door de manier van omgaan met elkaar op het veld, maar ook daarbuiten. Als vertrouwenscontactpersoon wil ik bijdragen aan die sociaal veilige omgeving. Ik ben 42 jaar en woon samen met mijn man, Maarten Vink, en onze kinderen in Nootdorp. Twee van onze drie dochters hockeyen bij HCP. Zelf heb ik de stap gewaagd om na 25 jaar weer te gaan (trim)hockeyen bij mijn oude club HCP. Een hele uitdaging, iedere week weer. Na een commerciële carrière en later politiek werk, ben ik sinds kort voor mijzelf begonnen als familiemediator (bemiddeling bij echtscheidingen, familieconflicten, erfeniszaken), waarvan de vaardigheden goed van pas komen bij mijn functie als vertrouwenscontactpersoon bij HCP.

 

2. Vertrouwenscontactpersoon bij HCP, waarvoor kunnen ze jou bereiken?
Allereerst is het goed om te weten dat NOC-NSF een verschil maakt tussen vertrouwenspersoon en vertrouwenscontactpersoon. Een vertrouwenspersoon (VP) vind je bij NOC-NSF en andere sportbonden en deze gaat in de hulpverlening en in de advisering verder dan de vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij een vereniging. 
De belangrijkste taken van een VCP bestaan uit de eerste opvang van een verenigingslid dat te maken krijgt met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals discriminatie of pestgedrag. Als een sporter, jong of oud, man of vrouw, zich door dit ongewenste gedrag niet meer veilig voelt binnen de vereniging, maar dit niet wil of durft aan te kaarten bij de betreffende persoon, kan hij of zij bij mij terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Samen bespreken we dan hoe hiermee om te gaan en welke stappen te ondernemen. Alleen met zijn of haar toestemming verwijs ik door. Of betrek ik andere partijen bij de zaak. Dat kunnen zijn het bestuur, de vertrouwenspersoon van de hockeybond, de politie, de huisarts of andere deskundigen. Als VCP heb ik ook een rol in het voorkómen van ongewenst gedrag. Ik heb een signalerende functie binnen de vereniging en ik ben daarnaast sparringpartner van het bestuur met betrekking tot het preventiebeleid ongewenst gedrag. 
3. Welke andere preventieve maatregelen zijn er genomen bij HCP? 
Het is belangrijk dat leden mij weten te vinden als dat nodig is. Twee weken geleden heb ik een korte presentatie gegeven tijdens de algemene ledenvergadering en op de site kan men mij vinden met daarbij uitleg over mijn rol als VCP. Uiteraard hoop je vooral ongewenst gedrag te voorkomen. Samen met het bestuur kijk ik welke preventieve maatregelen HCP kan nemen. In elk geval komen in het clubhuis de omgangsregels te hangen die zijn gebaseerd op de 'gedragsregels sport' met daarbij mijn naam en
mailadres. Daarnaast wil ik een bijeenkomst met trainers en coaches organiseren waar men wordt geïnformeerd, maar waar ook gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan over de gedragsregels sport en hoe hiermee om te gaan. Nu al laat HCP de begeleiders die voor langere tijd intensief met jongeren omgaan (denk aan een hockeykamp) een verklaring omtrent gedrag (VOG) tekenen, ook dit valt binnen het preventiebeleid.
4. Wat kunnen andere verenigingen op dit vlak van HCP leren? 
Volgens het NOC-NSF heeft 38 % van alle verenigingen een vertrouwenscontactpersoon. Het aanstellen van een VCP kost niets, maar draagt wel bij aan een nog veiliger sportklimaat door preventieve maatregelen zoals eerder genoemd en door de leden een vertrouwelijk aanspreekpunt te bieden. Het bestuur moet wel volledig achter het werk van een VCP staan en zich realiseren dat deze kritisch is en ook ongevraagd advies zal geven. De VCP heeft iemand vanuit het bestuur als contactpersoon, in het geval van HCP is dat de voorzitter. Tijdens een recente bijeenkomst van NOC-NSF is geopperd dat sportverenigingen binnen een gemeente ook van elkaars VCP gebruik zouden kunnen maken. Het kan voor sommige leden prettiger zijn om met een onbekende VCP te praten dan met iemand van de eigen club. Wellicht een mooi agendapunt voor de Sportraad?

 

7 september Sportcafe bij OLIVEO 

Het eerste Sportcafe van het nieuwe Sportseizoen heeft plaatsgevonden bij OLIVEO Voetbal.

Tevens een kennismaking met de geweldig gerenoveerde OLIVEO kantine.

Ca 25 personen hebben gezamenlijk een aantal stellingen besproken welke betrekking hebben op de aanstaande Sportagenda.

Eind dit jaar wordt de Sportagenda (vroeger Sportnota genoemd) geevalueerd door het College en voorgelegd aan de Gemeenteraad.

 

13 april Sportcafé druk bezocht

 

Woensdag 13 april was het een drukte van belang in de kantine van DSVP. 45 mensen van sportbesturen , de politiek, school, kinderopvang en zorg waren op het Sportcafe afgekomen. Onder leiding van de Sportraad werd er in groepen gesproken over de belangrijke onderwerpen die wij in de Sportnota gaan opnemen. Vrijwilligersbeleid, Accommodaties en Leden van de toekomst waren interessante thema's waarover we nu veel nieuwe informatie hebben.

De opbrengst van deze avond wordt gebruikt om de Sportnota verder inhoud te geven.

Dank aan de deelnemers.


29 Februari 2016 Startbijeenkomst Sportnota

Onder grote belangstelling is op de schrikkeldag van 2016 de Startbijeenkomst van de Sportnota gehouden.

Ca 100 deelnemers uit het verenigingsleven, het sociale domein en de politiek waren aanwezig om onder leiding van organisatiebureau BRUG8 input te geven voor wat de Sportnota 2016-2020 moet gaan worden.

Met 19 Sportverenigingen was de sportwereld uitstekend vertegenwoordigd. Wethouders Bernard Minderhout en José van Egmond waren de hele avond aanwezig en actief betrokken bij de diverse discussies. 

Toen om 22.00 uur de avond werd afgesloten is de conclusie dat er veel informatie is aangereikt. Een projectgroep waar ook een delegatie van de Sportraad zitting heeft gaat met deze informatie aan de slag. Voor de zomer moet het eerste concept van de concept Sportnota klaar zijn.

Volle bak in het Gemeentekantoor.

 

Het bedrijf Bezorggroente van Arthur Venselaar en zijn Gabrielle was aanwezig om voorafgaand aan de vergadering te bewijzen dat de streekproducten heerlijk smaken en voor iedere Sportkantine een meerwaarde kunnen betekenen.


28 januari 2016 Jaarvergadering

Woensdag 27 januari is de eerste Jaarvergadering van de Sportraad gehouden.

Bijna 50 aanwezigen uit de politiek en het verenigingsleven waren op de vergadering afgekomen.

Het bedrijf Bezorggroente van Arthur Venselaar en zijn Gabrielle was aanwezig om voorafgaand aan de vergadering te bewijzen dat de streekproducten heerlijk smaken en voor iedere Sportkantine een meerwaarde kunnen betekenen. OLIVEO voetbal heeft de soep van dit lokale bedrijf al op de menukaart staan.

Voorzitter Louk Teunissen, Secretaris Joop van Eijk en Penningmeester Gert-Jan Jense presenteerden in krap anderhalf uur wat de Sportraad het afgelopen jaar heeft gepresteerd.

Er zijn dit jaar diverse cursussen en bijeenkomsten gehouden. Een AED cursus, een informatieavond over de VOG, een IVA cursus. Allemaal ter ondersteuning van de aangesloten verenigingen.

Naar de politiek toe is er intensief contact. Alle fracties zijn het afgelopen jaar bezocht. Het contact met de wethouder is goed te noemen. De wethouder houdt deze periode een aantal werkbezoeken bij sportverenigingen. En last but not least, de Sportraad gaat meeschrijven met de Nota Sport en bewegen. Kortweg de Sportnota genoemd.

Een nota waarmee de politiek de komende jaren richting gaat geven aan de Sport.

     

Op 29 februari vindt de startbijeenkomst plaats in het Gemeentekantoor.

Hier kunnen verenigingsbestuurders input aanleveren. Wat is er belangrijk voor de sportende dorpsbewoners.

Hoe gaan we samenwerken met scholen, met jeugdwerk, met de zorg?

2016 staat in het teken van de toekomst van de sport in onze Gemeente.

     


6 Januari 2016

Sportraad in de Telstar


23 november 2015

AED cursus voor sporters.

De Sportraad Pijnacker-Nootdorp heeft in samenwerking met de Evenementen EHBO Pijnacker zijn eerste AED cursus georganiseerd.

Veel sportaccommodaties hebben de beschikking over een AED. Met het gebruik van een AED wordt de overlevingskans bij een hartinfarct sterk vergroot.

Maar een AED hebben en er mee overweg kunnen is twee.

Een grote delegatie van de Toerclub Pijnacker en een deelnemer van de Trimclub Nootdorp beten in Het Baken de spits af.

Onder leiding van EHBO-ers Cees van der Ende en Wim Tas werd zowel theorie en praktijk van het reanimeren boeiend gepresenteerd.

De onderlinge samenwerking tussen de ad-hoc hulpverleners en voornamelijk de inzet van de AED is nu bij deze cursisten bekend.

De komende periode is het de bedoeling dat meerdere sporters via de Sportraad hun kennis over hoe te handelen bij een hart infarct vergroten.

Aan alle sportbestuurders: Wanneer u ook geïnteresseerd bent geraakt. Meldt uw leden aan op de website www.sportraadpijnacker-nootdorp.nl

         Frits van Velzen van de Toerclub Pijnacker aan de slag onder de bezielende leiding van Cees van der Ende van de Evenementen EHBO Pijnacker. 


15 september 2015. Oud Papier

Oud papierinzameling, samen blijven doen!

Deze ingezonden brief is een gezamenlijk initiatief van de verenigingen en scholen die oud papier en karton inzamelen in onze gemeente. De komende weken worden erg belangrijk. In september zal de gemeenteraad namelijk een besluit nemen over het verbeteren van de huidige afvalscheiding. Bij de oud papierinzameling draait het hierbij om de vraag: ”Gaan de verenigingen en scholen door met de inzameling of komt er een extra minicontainer-aan-huis voor oud papier en karton?”

Momenteel wordt in onze gemeente jaarlijks 2,6 miljoen kg oud papier en karton ingezameld. Hiervan wordt 1,8 miljoen kg door verenigingen en scholen ingezameld. Ons aandeel is dus groot. Hierdoor zijn onze inkomsten hoog, namelijk jaarlijks ruim € 50.000,-. Als voor een extra minicontainer-aan-huis gekozen wordt en de oud papierinzameling door verenigingen stopt, dan zou dit in korte tijd een derde grote financiële dreun zijn voor de betrokken verenigingen. Na de forse huurverhoging voor sportvelden en accommodaties, het in 2014 volledig wegvallen van de gemeentelijke subsidie, zal het wegvallen van € 50.000,- aan jaarlijkse inkomsten tot acute liquiditeitsproblemen kunnen leiden bij vooral de kleinere verenigingen. Mede daarom hebben wij in een lange brief aan de gemeenteraad en het college erop aangedrongen de huidige oud papierinzameling te handhaven. Deze brief bevat ook veel niet-financiële argumenten waarom de oud papierinzameling door verenigingen en scholen volgens ons de voorkeur verdient.

Ons college heeft als motto ‘samen doen’. In de afgelopen vijftig jaar is de samenwerking met de gemeente op het gebied van de oud papierinzameling prima gegaan. Tevens zien wij mogelijkheden om de inzameling in de toekomst verder te verbeteren. Daarom willen de verenigingen en scholen dit in de toekomst ook ‘samen blijven doen!’

Namens de verenigingen en scholen,

Erik de Goede


1 juli De Sportraad in de Telstar

Sportraadvoorzitter Louk Teunissen benadrukt de sociale en gezondheidsaspecten van sport.

“Binnen sportverenigingen bieden leden hulp aan elkaar!” 

Op 6 februari jl. was er de druk bezochte oprichtingsbijeenkomst van de Sportraad Pijnacker-Nootdorp. Louk Teunissen, die acht jaar de scepter zwaaide bij korfbalvereniging Avanti, is vanaf dat moment bestuursvoorzitter. Hij zet hieronder uiteen welke activiteiten en initiatieven het sportraadbestuur sindsdien heeft ondernomen. 

“Kort na de oprichting hebben we alle 32 aangesloten verenigingen en organisaties in een enquête gevraagd aan te geven welke onderwerpen de Sportraad zou moeten oppakken. De financiële situatie blijkt voor veel verenigingen een zorgenpunt. De sterk verhoogde huren noodzaken clubbesturen te zoeken naar alternatieve inkomsten maar ze lopen hierbij aan tegen door de gemeente opgeworpen belemmeringen. Een vereniging meldde bijvoorbeeld dat het niet was toegestaan om in hun eigen kantine consumpties te verkopen. En clubs die een gemeentelijke sporthal huren mogen geen reclameborden plaatsen en krijgen geen toestemming entree te heffen, ook al spelen ze nog zo hoog. En dat terwijl je als toeschouwer bij uitwedstrijden gewoon entree moet betalen. Hierdoor zijn deze verenigingen gedwongen de hogere huur grotendeels in de contributie door te berekenen. Helaas heeft dit opzeggingen tot gevolg en dus minder sportende inwoners. Let wel: verenigingen moeten zelf bouwen aan de continuïteit door hun uitgaven in de hand te houden en inkomsten te genereren. En laat ze vooral doen waar ze goed in zijn, namelijk het organiseren van sporten en bewegen. Maar de overheid moet ze wel in staat stellen de contributie betaalbaar te houden. 

Langere looptijd

Uit de enquête blijkt bovendien dat het vooral voor kleine verenigingen een flinke dobber is om het hoofd boven water te houden. Vergeet echter niet dat deze clubs, zoals biljart- en bridgeverenigingen, voor oudere inwoners een belangrijke sociale functie vervullen. Overigens zijn veel clubs blij dat de nieuwe huurcontracten een looptijd van drie jaar hebben. Het afspreken van een langere looptijd geeft meer duidelijkheid en voorkomt dat verenigingen opnieuw met plotselinge forse huurverhogingen geconfronteerd worden.

EHBO-cursus

Sportverenigingen gaven verder te kennen dat ze hun leden, in het bijzonder kinderen, veilig willen laten sporten. Dus vragen ze Verklaringen Omtrent Gedrag van hun vrijwilligers aan. Omdat dit door wisselingen bij het kader een flinke kostenpost is gaan we na hoe we de clubs hierbij kunnen ondersteunen. Op 23 juni organiseerden we over het aanvragen van VOG's een informatieavond. Het was een geslaagde avond waar 22 sportclubs aan deelnamen. En veel verenigingen lieten weten behoefte te hebben aan EHBO/AED-training voor hun vrijwilligers. Dus gaan we kijken of we een cursus kunnen organiseren. 

Zwembad

De afgelopen periode heeft het bestuur verschillende bijeenkomsten bijgewoond over voor verenigingen belangrijke onderwerpen zoals alcohol, fondsen en subsidies. Het viel ons hierbij op dat nogal wat verenigingen niet kwamen opdagen. Daarom hebben we over de mogelijkheden die het gemeentelijke Stimuleringsfonds aan sportverenigingen biedt in onze derde Nieuwsbrief uitgebreid aandacht besteed. Tevens zullen we er in een mail aan de verenigingen uitgebreid op ingaan. We discussieerden ook mee over nut en noodzaak van een zwembad in de gemeente en wezen op de afname van het aantal kinderen met een zwemdiploma en op het belang van veiligheid in een waterrijke omgeving. We vinden dat de gemeente aan de zwemclubs faciliteiten moet blijven bieden.

Samen sterk

We spraken verder met gemeenteraadsfracties. We hebben onze missie uitgedragen en we daagden de fracties uit om via de site van de Sportraad te laten zien hoe ze aankijken tegen sport en bewegen. De meeste fracties pakten die handschoen op. En met respect voor elkaars verantwoordelijkheden hebben we bovendien met collegeleden goede contacten kunnen leggen. In al die gesprekken benadrukten we de gezondheids- en sociale aspecten van sport voor jong en oud. Sport is ook zorg en clubs bevorderen betrokkenheid en samenhang. Binnen verenigingen bieden leden hulp aan elkaar en zo voorkomen ze dat mensen afhaken en in isolement geraken. Door zo naar sport te kijken kunnen onder meer budgetten voor veiligheid, gezondheid en participatie ingezet worden. We beseffen dat we elkaar nodig hebben bij hetgeen zowel de Sportraad als de gemeente nastreven: zoveel mogelijk mensen gezond aan het sporten krijgen. Dankzij de uiteenlopende contacten hebben we veel informatie verzameld die we goed kunnen gebruiken voor de nieuwe gemeentelijke Sportnota. Met het Sportplatform, het formele adviesorgaan van het college voor sport, hebben we afgesproken in het najaar aan tafel te gaan om gezamenlijk de belangrijkste onderwerpen voor de Sportnota op een rijtje te zetten. Niet voor niks kozen we als motto 'Samen sterk!''' 

Peter van Leeuwen


23 juni 2015 Informatiebijeenkomst VOG

Bij onze gastheer HCP is de Informatiebijeenkomst VOG gehouden. Deze bijeenkomst is georganiseerd door Bureau Vrijwilligerswerk en de Sportraad. VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Wat dit voor verenigingen en hun vrijwilligers precies inhoud vindt u in twee PDF-files onder de TAB Informatie.


5 juni 2015 Sportaanbiedersmonitor

 

Graag breng ik u als vertegenwoordiger van één van de 40.000 sportaanbieders van Nederland op de hoogte van de mogelijkheid tot deelname aan de landelijke Sportaanbiedersmonitor 2015. Dit is een initiatief van NOC*NSF i.s.m. sportbonden en sport-brancheorganisaties.

 

Sport in Nederland

Er zijn op dit moment circa 40.000 sportaanbieders actief in Nederland die samen grotendeels verantwoordelijk zijn voor het Nederlandse sportaanbod. Uw club/organisatie is een belangrijk onderdeel van het sportaanbod in uw regio en kent zijn eigen unieke situatie. Inzicht in deze situatie is voor onder meer sportbonden, brancheorganisaties en lokale verenigingsondersteuners cruciaal om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn én met u de sport in Nederland zo goed mogelijk te organiseren.  Hierbij vragen we uw medewerking.

 

Sportaanbiedersmonitor

Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de sport in Nederland en daarmee profiteren van vele voordelen zoals kennis over en financiële middelen voor uw sportclub/organisatie? Meldt u dan nu aan voor deelname aan de ‘Sportaanbiedersmonitor’. Dit is een online vragenlijst die bestaat uit diverse vragen over uw club/organisatie. Deze vragen richten zich op zaken als accommodatie, beleid, financiën, sportaanbod, kader en samenwerkingen. Aanmelden houdt in dat u eenmalig, en indien wenselijk meerdere malen, deelneemt aan het onderzoek als vertegenwoordiger namens uw club/organisatie. U kunt uw vereniging aanmelden voor de Sportaanbiedersmonitor viawww.sport.nl/clubmetingen.

 

De voordelen

Naast het feit dat u als club profiteert van advies en ondersteuning dat aansluit bij uw situatie, wensen en behoeften, heeft deelname nog veel meer voordelen.

-  Via de online community waar u zich aanmeldt kunt u eenvoudig in contact komen met andere sportaanbieders en bonden;

-  Krijgt u inzicht in de resultaten van het onderzoek met mogelijkheid tot benchmark;

-  Daarnaast zijn wij momenteel bezig met het opzetten van een platform om geld te sparen voor uw club/organisatie. Hiervoor wordt speciaal voor u een website ontwikkeld (www.clubdoel.nl) waarmee u uw leden en betrokkenen kunt enthousiasmeren te helpen om voor een specifiek doel voor de club/organisatie te sparen. Verdere informatie hierover volgt snel!

 

              

Er wordt veel waarde gehecht aan het hebben van inzicht in uw situatie. We vragen hiervoor uw medewerking in het onderzoek en proberen u daar op diverse manier van te laten profiteren. Heeft u vragen over de monitor? Mail dan naar info@clubmetingen.nl.


April 2015:

Leden van de Sportraad waren uiteraard aanwezig bij de bijeenkomst Alcoholbeleid Sportkantines. 

Lees het artikel op  Telstar-online

Voor de uitstekende presentatie van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp verwijzen wij u naar de Powerpoint presentaties onder de TAB Informatie.


 

4 maart 2015:

De Delftse vereniging SV Wippolder is partner van  de Sportraad. Veel leden van deze vereniging zijn woonachtig in onze Gemeente. Een partnerschap houdt in dat  de Sportraad SV Wippolder informeert over de activiteiten van de Sportraad . Wippolder wordt uitgenodigd bij de activiteiten die de Sportraad organiseert. Het verschil met een Aangesloten Vereniging is dat wij bij een aangesloten vereniging ook de belangen kunnen behartigen op Gemeentelijk niveau. Een Aangesloten Vereniging is altijd gevestigd in de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. De Sportraad ziet de samenwerking met SV Wippolder met plezier en vertrouwen tegemoet.


 

6 februari 2015: De Oprichtingsavond

Tekst en foto's Sjaak Oudshoorn

Notaris Michiel Kouwenhoven van Caminada Notarissen begeleidde vrijdag de oprichting van de Stichting Sportraad Pijnacker-Nootdorp. Van links naar rechts: Walter van den Bogaerdt (Oliveo Voetbal), Joop van Eijk (Tafeltennisvereniging Pijnacker), achter de notaris Erwin Rensen (DSVP), Louk Teunissen (Avanti), Gert-Jan Jense (HCP) en Dorothé Mens (Blauw Gele Vendel). 

 Sportwethouder Peter van Haagen zegt dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp ook de laatste jaren veel voor de sport heeft gedaan. Er is drie miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe velden. 

 

Sportraad Pijnacker-Nootdorp van start

Vrijdag was in de kantine van Avanti Korfbal de oprichting van de Sportraad Pijnacker-Nootdorp. In aanwezigheid van notaris Michiel Kouwenhoven werd ter plekke een stichting opgericht met een zestal bestuursleden die hun sporen in de lokale sportwereld hebben verdiend.

 

Het doel van de Sportraad is dat alle 57 sportverenigingen lid worden. Voor de goed bezochte oprichtingsvergadering waren al 29 clubs lid en tijdens de avond kwamen er nog een paar bij. De Sportraad wil in de meeste brede zin de belangen van de sport in Pijnacker-Nootdorp behartigen, ook vanuit het sociaal oogpunt. De nieuwe voorzitter Louk Teunissen wees daarbij op de zorgtaken die sinds 1 januari in handen van de gemeente zijn.

Sport heeft vele kanten: plezier maken, gezondheid en conditie maar ook ontmoeting en tegengaan van eenzaamheid en isolement. Een biljartvereniging met vijftien oudere heren is net zo belangrijk als een voetbalclub met duizend leden van alle leeftijden, aldus de boodschap van de Sportraad Pijnacker-Nootdorp.

Mede-oprichter Walter van den Bogaerdt, oud-voorzitter van Oliveo Voetbal, prikkelde de aanwezige politici met de constatering dat de meeste partijen in hun programma’s weinig woorden besteden aan sport. Hij zegde toe dat iedere verbetering op de site van de Sportraad zal worden vermeld. Het kersverse bestuur van de Sportraad heeft een wensenlijstje maar hield op dit punt zijn kruit nog even droog.

Sportwethouder Peter van Haagen feliciteerde de Sportraad met de oprichting en kruist graag de degens met deze nieuwe gesprekspartner van de gemeente. Hij zei op voorhand dat hij absoluut van mening is dat de gemeente ook anno 2015 nog altijd veel doet voor de sportvoorzieningen in Pijnacker-Nootdorp. Hij wees op het nieuwe voetbalveld van DSVP en de vernieuwing van de velden van de Hockey Club Pijnacker.

Na de bijeenkomst zei de wethouder dat hij ook het Sportplatform blijft beschouwen als een onafhankelijk en deskundig adviesorgaan van het college van Burgemeester & Wethouders. De mensen van de Sportraad Pijnacker-Nootdorp noemden niet eens het woord Sportplatform en bleven ook desgevraagd vaag over wat nu nog de rol van dat platform is cq blijft. Het lijkt er op dat de Sportraad meer als een belangenorganisatie vanuit en voor de lokale sportwereld gaat opereren. Wat er dan nog te doen overblijft voor het Sportplatform zal de toekomst uitwijzen. (SO)  


 

28 Januari 2015: SPORTRAAD in de Telstar

Vlak voor de oprichting van de Sportraad stelt het bestuur zich aan Pijnacker-Nootdorp voor.

Hieronder vindt u de tekst van het interview

                                                                Op 6 februari 2015 om 20.00 uur is de feestelijke oprichting

Sportverenigingen samen sterk in Sportraad

Veel gemeenten kennen een Sportraad. In Delft bijvoorbeeld bestaat zo’n onafhankelijk orgaan al sinds 1948. Alle sportzaken lopen er via de Sportraad. De oprichting van de Sportraad in Pijnacker-Nootdorp is een reactie op ontwikkelingen waarbij de continuïteit van sportbeoefening in vooral verenigingsverband onder druk komt te staan. In het bijzonder het gemeentelijke sportaccommodatiebeleid brengt sportverenigingen in moeilijkheden.

De Sportraad Pijnacker-Nootdorp krijgt een bestuur bestaande uit oud-)sportbestuurders. De kandidaat-bestuursleden zijn Louk Teunissen, voormalig voorzitter van korfbalvereniging Avanti, Joop van Eijk, oud-voorzitter van tTafeltennisvereniging Pijnacker, Walter van den Bogaerdt, voormalig voorzitter van voetbalvereniging Oliveo en Gert-Jan Jense, oud-voorzitter van Hockeyclub Pijnacker. De oprichtingskosten kunnen ten laste worden gebracht van het sportdeel van het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp. Op 6 februari 2015 is in de Avanti kantine de oprichtingsbijeenkomst. Een notaris laat dan in aanwezigheid van de localelokale sportwereld en de plaatselijke politiek de stichtingsakte passeren. .Meer informatie over de Sportraad is te vinden op www.sportraadpijnacker-nootdorp.nl.

 

Al maanden gonst het in de drie dorpskernen van de geruchten: Pijnacker-Nootdorp krijgt een Sportraad! De afgelopen periode zijn deis een groot aantal sportverenigingen door de kandidaat-bestuursleden benaderd met de vraag zich bij de Sportraad aan te sluiten. 24 verenigingen sloten zich onmiddellijk aan, zes clubs doen dat waarschijnlijk binnenkort. Tezamen vertegenwoordigen ze ongeveer elfduizend leden en meer dan achtduizend niet-gebonden sporters. Het gaat om verenigingen van zowel binnen- als buitensport in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw.

 

Ze hebben er duidelijk zin in, de kandidaat-bestuursleden. Het enthousiasme straalt van de vier af. “We willen opkomen voor de gezamenlijke belangen van de sportverenigingen”, antwoordt aankomend voorzitter Louk Teunissen op de vraag naar het waarom van de Sportraad. “De Sportraad wil vanuit de sport een eigen geluid laten horen over ontwikkelingen binnen de gemeente. Het is een onafhankelijke stichting met een zo groot mogelijk draagvlak. In de statuten hebben we het bevorderen van sport als doel laten opnemen. Samenwerking is hierbij het sleutelbegrip. We willen bijvoorbeeld op allerlei manieren de uitwisseling van kennis tussen verenigingen, sportbonden, vrijwilligers- en andere organisaties stimuleren. Je kunt dan denken aan informatie over wetgeving, veiligheid, politieke besluitvorming, EHBO en normen en waarden. Niet voor niks kozen we als motto 'Samen sterk!'”

 

Samenbindende rol

Kandidaat-bestuurslid Walter van den Bogaerdt wijst in dit verband op de relatie met het Sportplatform. “Ook met dit door het college van Burgemeester en Wethouders benoemde platform willen we graag samenwerken. We zijn ervan overtuigd dat we elkaar goed kunnen aanvullen: de Sportraad als vertegenwoordiger van de sportverenigingen, het Sportplatform als adviseur van de wethouder over het sportbeleid.” Joop van Eijk, kandidaat-secretaris van de stichting, vult aan: “De Sportraad zal vanuit een samenbindende rol de sportbelangen uitdragen. We gaan partijen bij elkaar brengen en bevorderen dat verenigingen over de eigen grenzen heen kijken. Hiermee denken we de positie van verenigingen te kunnen versterken.”

 

Proactieve werkwijze

Het bezoeken van de sportverenigingen leverde een lange lijst met onderwerpen op. Oud-Avanti voorzitter Louk Teunissen zet de meest in het oog springende op een rijtje: “Meerdere clubs vroegen aandacht voor de aansprakelijkheid van bestuursleden, de behoefte aan ruimtes om te sporten en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. En ook huren en huurcontracten, parkeren en veiligheid bij 'De Groene Wijdte' en  het ruiterpadenplan zijn genoemd. Genoeg onderwerpen voor het activiteitenplan waarmee we als Sportraad willen gaan werken. Onze aanpak vraagt een proactieve werkwijze en zo nodig zoeken we publiciteit om bij de politiek sneller gehoor te vinden.”

 

Sportdeelname

De Sportraad gaat zich dus onder meer richten op het beïnvloeden van beleid van de gemeente. “Sport kan een belangrijk instrument zijn voor verschillende gemeentelijke beleidsdoelstellingen”, licht aankomend penningmeester Gert-Jan Jense toe. “Het is zaak hierover doorlopend bij sportverenigingen initiatieven, ideeën en mogelijkheden te inventariseren zodat we een verbindende schakel kunnen zijn voor gemeentelijke programma's. Sport verdient een prominente rol in het gemeentelijke beleid. We gaan natuurlijk input geven aan de nieuwe Sportnota.” De oud-voorzitter van HCP wijst in dit verband nog op een voornemen uit de Sportnota 2009 dat tot nu toe is blijven liggen. “De gemeente wilde de sportdeelname van de inwoners gaan meten, maar is daar niet aan toegekomen. We zullen de gemeente vragen dit alsnog te doen want om te kunnen vaststellen met welke maatregelen we meer mensen aan het sporten krijgen hebben we die informatie hard nodig.”

 

Eigen agenda

Aan het eind van het gesprek benadrukken de kandidaat-bestuursleden dat de Sportraad niet op de stoelen van verenigingsbesturen gaat zitten. “Die besturen hebben hun eigen agenda en onderhouden zelf contacten  met de gemeente. De Sportraad moet het werk van de sportbesturen gaan aanvullen”, verduidelijkt Louk Teunissen ter afsluiting.

 

Peter van Leeuwen