SPORTRAAD PIJNACKER-NOOTDORP

Samen Sterk

POLITIEKE PARTIJEN van Pijnacker-Nootdorp

Op 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Op deze pagina vindt u alle verkiezingsprogramma's.

Tevens hebben wij voor u de Sportparagraaf apart vermeld.

Kies op 21 maart! 

     Website Pijnacker Nootdorp

Website


VVD

Sport en bewegen is goed voor iedereen. Sport stimuleert groei en ontwikkeling, geeft zelfvertrouwen en zorgt voor behoud van vitaliteit. Veel bewegen verlaagt het risico op veel aandoeningen en heeft gunstige effecten op het lichaam. Dit geldt voor jongeren, volwassenen en ouderen. Sport en bewegen is goed voor je gezondheid, versterkt sociale contacten, voorkomt sociale isolatie en eenzaamheid, versterkt gemeenschappelijke normen en waarden.

Sportverenigingen zijn een bindmiddel in onze gemeente. Ze zorgen ervoor dat kinderen al op jonge leeftijd gaan sporten en dat volwassenen en ouderen blijven bewegen. Wij vinden dat de gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is. Sportvoorzieningen zijn heel, veilig en schoon en de toegangswegen naar de accommodaties zijn dat ook. Van de gemeente mag een sportbeleid met ambitie worden verwacht.

-         Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wij willen dat er voldoende mogelijkheden in de wijken zijn, zoals trapveldjes, zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Ook bij de aanleg van nieuwe wijken moet daarmee rekening gehouden worden.

-         De gemeente voert een actief vervangingsbeleid uit van gemeentelijke sportvoorzieningen die aan het einde van de levenstermijn zijn, zodat mensen niet hoeven te sporten op versleten en/of onveilige accommodaties.

-         De VVD is blij met de oprichting van de Sportraad omdat zij vanuit de verenigingen het best kan aangeven op welke wijze het gemeentelijk beleid kan ondersteunen en op welke wijze verenigingen ondersteuning van de gemeente nodig hebben. De aanwezigheid van een gedragen gesprekspartner uit het veld is een absolute meerwaarde.

-         De vrijwilligers van sportclubs zijn helden in het belang van de gemeenschap. De gemeente werkt zo veel mogelijk samen met de vrijwilligers om hun doelen te verwezenlijken.

-         De gemeente stimuleert de aanleg van drinkwatertappunten bij sportverenigingen en langs fiets- en wandelroutes in de gemeente.

-         Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches.

-         Op scholen worden gymlessen alleen gegeven door vakdocenten.

-         Sport moet ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hieraan.

-         Ook ouderen hebben behoefte aan lichaamsbeweging. De gemeente stimuleert de specifieke mogelijkheden voor deze groeiende groep sporters en kijkt daarbij ook naar innovaties en samenwerking met sportclubs.

-         De gemeente ondersteunt het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk mensen te laten kennis maken met sport.

-         Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 

  

 Website


 

CDA

 In Pijnacker-Nootdorp bestaat een geweldig verenigingsleven, zowel voor sport als voor cultuur. Nagenoeg alle sporten kunnen worden beoefend en ook op het culturele vlak is er ‘voor elk wat wils’. Dit bloeiende verenigingsleven zorgt natuurlijk voor een enorme betrokkenheid bij elkaar. Het CDA wil die verenigingen (en daarmee de duizenden vrijwilligers die daarbij betrokken zijn) zoveel mogelijk faciliteren. Op initiatief van de sportverenigingen wordt gezocht naar goede verbindingen met andere spelers binnen het onderwijs en het sociaal domein (alles wat met ons welzijn te maken heeft). Denk hierbij vooral ook aan ouderen(bonden) en kerken. Eind 2017 is, samen met een uitvoeringsplan, de nota ‘Sport en Bewegen’ verschenen. We zitten te veel en bewegen te weinig. De bedoeling is om meer mensen aan het bewegen te krijgen.  Sportzalen en -velden worden intensief gebruikt op sommige tijden, maar blijven op andere momenten in de week ongebruikt. Wij gaan aan de slag om op die momenten mensen te interesseren deze voorzieningen te gebruiken. Sporten maakt fit, helpt overgewicht te voorkomen, houdt actief en gezonder. Een ambitieuze taakstelling maar ‘met elkaar’ krijgen we het ‘voor elkaar’.  Bij deze nota is tevens de investeringsnota voor de volgende buitensporten verschenen: voetbal, hockey, korfbal en handbal. In 2018 volgt een uitgebreid onderzoek naar de binnensport en de rest van de buitensport. Dit alles bij elkaar moet leiden tot een goed visiedocument voor de sport met daarbij een indicatie van de daarbij noodzakelijke voorzieningen. Wij willen dat aan het eind van komende raadsperiode onze sportvoorzieningen toekomstgericht zijn. 

 

    Website


 CU-SGP

Wij zien de positieve kanten van sport. We willen deze ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft sport voordelen voor de volksgezondheid en voor sociale verbanden.   Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom zien wij een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport.

Concreet:

-         Stimuleren van sport, spel en gezondheid via scholen;

-         Faciliteren van breedtesport;

-         Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen door voldoende, goede en duurzame sportvoorzieningen. 

 

                                                      Website

TROTS Pijnacker-Nootdorp
 

CULTUUR EN SPORT Trots zal alle initiatieven ondersteunen die betrekking hebben op sport en cultuur omdat zowel binnen- als buitensport van groot belang is voor een gezonde samenleving wat met de volgende uitgangspunten bereikt kan worden: - Stimuleren van meer lokale evenementen. - Steun voor de sportraad. Initiatieven steunen uit het veld. - Sport is er voor iedereen. Actief inwoners betrekken bij de sport. - Inwoners stimuleren tot een gezonde levensstijl. - Ondersteuning bieden aan sportverenigingen. Geen bezuinigingen meer in de sport. - Parkeergelegenheden uitbouwen bij sportverenigingen door slim gebruik van ruimte. - Contributieverhogingen mogen niet het resultaat zijn van een beleid. 


speerpunten:

3. Trots wil een gezond verenigingsleven voor cultuur en sport. Het verenigingsleven moet betaalbaar zijn voor iedereen!

 

 Website


D66

  Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking, zowel individueel als in club- of verenigingsverband. D66 erkent dat sporten niet alleen goed is voor de gezondheid van mensen maar ook een sociale functie heeft. Sport verbroedert, verbindt en zorgt voor sociale samenhang. Het is de taak van de gemeente om hierin te faciliteren.

Bij prettig wonen hoort ook de mogelijkheid om te recreëren. 
D66 vindt dat lokale initiatieven en evenementen zoveel mogelijk de ruimte moeten krijgen. Verder is D66 van mening dat de kwaliteit van het unieke groene buitengebied binnen en buiten onze gemeentegrenzen moet worden behouden en waar nodig moet worden verbeterd. Het Milieuplatform en de Natuur- en Milieuvereniging Pijnacker zijn voor D66 belangrijke gesprekspartners hierbij. Sportverenigingen en voorzieningen Voor de georganiseerde sport zijn gezonde verenigingen van groot belang. 
D66 vindt dat verenigingen in de eerste plaats vanuit hun eigen kracht en visie invulling geven aan hun rol binnen de gemeente. Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende sportvoorzieningen. Belangrijke uitgangspunten zijn de behoeften van de sportverenigingen en de (financiële) mogelijkheden van de gemeente. De sportraad is voor D66 een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner. 
D66 gaat ervan uit dat gebruikers van sportvoorzieningen voor zowel de binnen- als buitensport een reële bijdrage leveren aan het gebruik en onderhoud hiervan. 
D66 erkent dat de gemeente daarbij een aanzienlijke (financiële) bijdrage vanuit de algemene middelen zal moeten leveren, om de sportfaciliteiten op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Kinderen voor wie sporten in verenigingsverband niet haalbaar is omdat er in het gezin onvoldoende geld beschikbaar is ondersteunen we via het jeugdsportfonds.

 

 

Naast voorzieningen voor georganiseerde sporters zorgt de gemeente ook voor voldoende faciliteiten voor de ongeorganiseerde sporters in de vorm van sportterreintjes en trapveldjes in de wijk en wandel-, skate-, ruiter en fietspaden in het groene buitengebied. 

 

Website 


Progressief Pijnacker Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp heeft veel sportverenigingen en sportieve inwoners. Of je nou elke dag naar je werk of de randstadrail fietst, gaat hardlopen, voetbal je passie is of je houdt van dansen: alle beweging is mooi meegenomen. Goede sportvoorzieningen zijn daarom belangrijk, ook als je nou net over de gemeentegrens sport. En met een groeiende gemeente die wil dat haar inwoners meer gaan bewegen, willen we daarin ook investeren, zodat iedereen die wil mee doen, dat ook kan. Bereikbaarheid van die voorzieningen hoort daarbij.

-         Het Sportpark De Groene Wijdte in Pijnacker gaat aangepakt worden. Wij vinden het belangrijk om dit sportpark als geheel duurzaam in te richten, zodat het toekomstbestendig is. Daarbij denken we onder andere aan ledverlichting, zonnepanelen en het klimaatbestendig maken van de velden in verband met wateroverlast. Bij het opstellen van een klimaatconvenant in Pijnacker-Nootdorp zullen ook de sportverenigingen betrokken moeten worden.

-         Ook voor onze binnensport accommodaties geld: heel, schoon en veilig! Daar zal het nodige achterstallig onderhoud en nieuwbouw voor nodig zijn. Het is treurig dat de Jan Jansenhal in Nootdorp momenteel in zo’n slechte staat verkeerd. De gemeente, als verhuurder, moet altijd aan haar verplichtingen voldoen.

-         Er zal aandacht moeten komen voor de kleinere sportverenigingen die het moeilijk hebben. Ze zitten vaak verspreid over verschillende plekken en missen daardoor het clubgevoel. Ook voor de opslag van de benodigde spullen is het erg lastig. Daarnaast is de zaalhuur voor de kleinere clubs bijna niet op te brengen. Daar gaan we graag de bezuinigingen (voor een deel) ongedaan maken.

-         Ook het huren van het zwembad in de Viergang is erg duur geworden. Voor niet commerciële clubs die belangrijk doelgroep zwemlessen organiseren staat het water aan de lippen. Ook hier gaan we de huur omlaag brengen.

-         In de gemeenteraad is een Sportnota aangenomen en we vinden het belangrijk dat de mooie plannen waar gemaakt wordt. Indien nodig willen we hiervoor extra menskracht inzetten vanuit de gemeente.

-         De sportvoorzieningen moeten goed en veilig bereikbaar zijn. Dus energiezuinig verlichte fietspaden mogen niet ontbreken en duurzame mobiliteit moet zoveel mogelijk bevorderd worden. Ook voor onze mindervalide inwoners die willen sporten moet het vervoer naar en van sport- of bewegingsactiviteiten met maatwerk opgelost worden. Te veel inwoners zijn afhankelijk van een onvoldoende functionerende taxi-dienst.

-         Als een grote groep uit onze gemeente over de gemeentegrens sport (zoals de voetballers bij Wippolder in Delft), vinden we het belangrijk om ook die wensen en belangen mee te nemen in het gemeentelijk sportbeleid. 

 

  Website


Eerlijk Alternatief

Eerlijk Alternatief vindt dat elke inwoner sport moet kunnen beoefenen in deze gemeente. Daarnaast stelt Eerlijk Alternatief voor om de Oude Polder (naast Klapwijk, Tolhek) te reserveren voor sportactiviteiten. Momenteel is er bij de gemeente nog geen geld om dit gebied op die wijze te ontwikkelen, maar op de wat langere termijn als de economie weer aantrekt, moeten we dit soort gebieden in reserve hebben. 

Samenwerken Wij menen dat sportorganisaties moeten samenwerken met andere voorzieningen. Dat kan bijvoorbeeld de voor- en naschoolse opvang zijn, maar ook ouderenzorg of jeugdwerk. Maar ook samenwerken met andere sportorganisaties is winst, de oprichting van de Sportraad is dan ook van harte toegejuicht door Eerlijk Alternatief. 

Wij zullen bij de verstrekking van subsidies uiterste zorgvuldigheid betrachten en het maatschappelijk belang steeds zwaar laten wegen. Bij subsidiëring van verenigingen moet worden uitgegaan van het aantal leden of groeiprognoses. Organisaties die samenwerken, zullen door Eerlijk Alternatief worden gesteund.

Wij vinden samenwerking met andere gemeenten belangrijk. Kinderen uit onze gemeente sporten ook in Den Haag, Lansingerland en Delft en andersom. Eerlijk Alternatief staat open voor het meedenken buiten de gemeentegrenzen met het belang van de vereniging en de sportende leden voorop.

Iedereen doet mee Het profijtbeginsel in de sport gaat ervan uit dat wie profiteert mee moet betalen. Vanuit dit beginsel heeft de gemeente eerder besloten om onder andere de huren voor de sportvelden/accommodaties fors te gaan verhogen. De verenigingen bepalen zelf of zij deze verhoging doorberekenen aan de sporters door het verhogen van de contributies of andere inkomsten vinden, bijvoorbeeld door sponsoring.

Eerlijk Alternatief vindt dat het niet zo mag zijn dat de contributies van de verenigingen te hoog worden waardoor sporters niet meer in staat zijn deze te betalen en gedwongen worden te stoppen met sporten. Niemand mag buiten de boot vallen en iedereen moet kunnen (blijven) sporten.

Eerlijk Alternatief vindt de hoogte van de contributie ook een primaire taak is van de verenigingen. De contributies moeten betaalbaar zijn. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld ook zoeken naar sponsoren om ervoor te zorgen dat contributies zo laag mogelijk kunnen blijven. Daarnaast is het ook aan de sporters om kenbaar te maken als men de contributie niet kan betalen. Eerlijk Alternatief blijft pleiten voor een voor ieder toegankelijke oplossing. Het gestarte sport/cultuurfonds en de aansluiting met de Rotterdampas, onder andere bedacht door Eerlijk Alternatief, voor de minder draagkrachtigen is een prima hulpmiddel, maar er is nog veel meer mogelijk. Voor de heel kleine groep die zelf echt niets bijdragen, maar waarvan het wel heel belangrijk is dat zij via een vereniging sporten, moet het bij wijze van uitzondering mogelijk zijn dat zij geen contributie betalen.  GBPN

Gemeentebelangen draagt sport een warm hart toe. Sport is ook een verbindende schakel naar andere thema’s. Het bevordert een gezonde leefstijl, verhoogt arbeidsproductiviteit en leerprestaties, voorkomt ziekten en draagt bij aan de sociale samenhang, integratie en een zinvolle besteding van vrije tijd.  Het betrekken van inwoners van allerlei leeftijden bij de maatschappij is van niet te onderschatten belang. Door te sporten komen mensen het huis uit, maken ze contact met anderen en blijven ze in beweging. Daardoor levert sporten een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid en overgewicht. Niet alleen bij ouderen maar ook bij jongeren. Gemeentebelangen ondersteunt nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld bejaardensport en de verhuur van sportaccommodaties voor bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten. Dat we daarvoor goede sportvoorzieningen moeten hebben klinkt logisch. Voor de buitensport is in 2017 een investeringsplan vastgesteld. Maar we moeten de binnensport niet vergeten! Sommige binnensportaccommodaties, zoals het Baken en de Jan Janssenhal, hebben dringend een grote opknapbeurt of groot onderhoud nodig. Wij kijken daarom uit naar de inventarisatie binnensport, die de gemeente samen met de sportverenigingen in 2018 op gaat stellen.  

 

 Website

                                                    PvdD                                       

 -         Op sportvelden en speelplekken wordt geen kunstgras aangelegd. Bestaande kunstgrasvelden worden niet meer ingestrooid met rubbergranulaatkorrels.

-         De gemeente investeert in sport (waaronder zwemlessen) en cultuur-, natuur- en milieueducatie op basisscholen.

-         De gemeente stimuleert deelname aan kunst, cultuur en sport, in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruikmaken, waaronder (kinderen van) mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking of chronische ziekte. Website

Lokaal LPN
3. Cultuur en sport Het stimuleren van persoonlijke initiatieven en inzet om meer samenhang tussen inwoners te stimuleren verdient ondersteuning. Deze vrijwilligers verdienen voorrang bij het verstrekken van subsidies. Het gaat hier om activiteiten die variëren van sport tot culturele evenementen. Het is belangrijk dat iedere inwoner hieraan deel kan nemen. Toegangsdrempels voor lagere inkomens moeten worden weggenomen.